RUUKKI BUILDING SYSTEMSISSÄ panostetaan projektiliiketoiminnan Leadership-kulttuurin kehittämiseen

Ruukilla on vuosien saatossa valmennettu merkittävästi johtoa ja esimiehiä arjen johtamistilanteisiin liittyen. Vuonna 2014 tunnistettiin tarve kehittää Ruukki Building Systemsissä toimivien projekti- ja aliprojektipäälliköiden vaikuttamisen taitoja: projektiliiketoiminnan asiantuntijat johtavat projektitiimejä päivittäin ilman organisaation varsinaisesti heille antamaa asemavaltaa. Kehityshankkeella haluttiin paitsi kehittää leadership- ja vaikuttamisen taitoja projektijohtamisessa, myös lisätä kohderyhmän itsetuntemusta sekä kykyä johtaa tiimejä menestyksekkäästi. Samalla jalkautettiin uusi projektijohtamisen toimintatapa organisaatioon ja varmistettiin projektipäälliköiden sitoutuminen sen toteuttamiseen. Näin sai alkunsa Ruukki LeadershipPro – valmennusohjelma.

Tiimien johtaminen asiakasprojektien keskiössä

Ruukki Building Systems – liiketoiminnan ytimessä ovat kuhunkin asiakasprojektiin muodostettavat tiimit. Tiimiyttämiseen ja tuloksekkaaseen johtamiseen tarvittavista tiedoista, taidoista ja työkaluista muodostui kehittämisohjelman runko, jota tuettiin valmennuksissa Ruukin omilla, projektijohtamisen työkaluilla ja käytännöillä.

Aiemmin projekteissa oli totuttu toimimaan lähinnä paikallisella tasolla. Uudessa toimintamallissa projektitiimi hyödyntää parhaita resursseja koko Building Systemsin tasolla. Näin maantieteellisesti eri puolilla Eurooppaa ja eri kansallisuuksia edustavien projektipäälliköistä muodostettujen valmennusryhmien merkityksestä kertoo Ruukki Building Systemsin Quality Manager Vesa Putkonen:

  • Projekteissa toimivat ihmiset pääsivät oikeastaan ensimmäistä kertaa kunnolla tapaamaan toisiaan ja tutustumaan myös ihmisinä valmennuksessa. Toisten kohtaaminen ja yhteinen vuorovaikutus valmennuspäivien aikana auttoi kaikkia tiedostamaan säännöllisen yhteydenpidon merkityksen sujuvalle asioiden hoitamiselle projektien aikana erilaisin keinoin, eikä ainoastaan sähköpostitse.

Hyvä kehittämisen konsepti on asiakaslähtöinen ja ryhmän tarpeisiin muokkautuva

LeadershipPro -ohjelman sisältö ja toteutustapa rakentui alusta saakka aktiivisessa yhteistyössä Pregon ja Ruukki Building Systemsin liiketoimintajohdon, sekä henkilöstöhallinnon kanssa. Tiimien- ja yksilöiden johtamisen, sekä erilaisuusosaamisen vahvistamisesta projektien johtamisessa vastasi Pregon valmentaja Jouni Eronen. Projektitiimien toimintamallin kehystämisen lähipäivissä suorittivat puolestaan ruukkilaiset. Lisäksi Business Area Managerit jakoivat omia johtamisen vertaiskokemuksiaan ja Building Systemsin liiketoiminnasta vastaava johtaja Petri Nieminen kytki toimintatapamuutoksen liiketoimintaympäristön muutosajureihin ja – tavoitteisiin.

  • Suuri merkitys valmennuksen onnistumiselle on ollut johdon sitoutuminen ja osallistuminen suunnitteluun ja toteuttamiseen, toteaa Ruukin HRD Manager Pirkko Vuopio.

Matkan varrella, toteutusta kehitettiin aktiivisesti kokemusten ja palautteen perusteella, puolin ja toisin.

  • Yhteistyö Pregon kanssa on toiminut erittäin hyvin, valmennusta on yhdessä kehitetty matkan varrella saadun palautteen ja sen perusteella, mitä olemme kokeneet toimivan ryhmässä, kertoo Vesa Putkonen.

Oikea valmennuskumppani tukee toimintakulttuurin kehittämisessä

Kun kehittämisessä ollaan tekemissä kulttuurin kanssa, organisaation tulee kyetä tarkastelemaan tekemistään ulkoa sisälle päin. Oikean kumppani kykenee rakentavasti haastamaan olemassa olevia ajattelu- ja suhtautumistapoja, jotta uusien taitojen oppimiselle saadaan tarvittava tila. Näin yhteistyöstä ja sen tuloksista kommentoi liiketoimintajohtaja, Senior Vice President Petri Nieminen:

  • Arvostimme tapaa, jolla valmentaja avasi suunnitellun valmennuksen toteutusmallin meille. Pystyimme rakentamaan yhdessä valmennusta niin, että se linkittyi päivittäiseen tekemiseen. Koimme, että valmennus oli meille aidosti räätälöity vastaamaan meidän tarpeita. Valmennuksen myötä olemme havainneet, että yhteydenpito projektin läpiviennin sujuvuuden varmistamiseksi on tehostunut. Projektin jäsenet ovat ymmärtäneet kuinka suuri merkitys on sillä, että kommunikointi niin tavoitteen asettamisessa, motivoinnissa ja seurannassa toteutuu alituisesti. Prego on ollut erinomainen valmennuskumppani ja merkittävä tuki organisaation muutosten läpiviennissä.

 Building Systems kehittää yhdessä asiakkaidensa kanssa kaupallisiin, teollisuuteen, logistiikkaan ja julkisiin rakennuksiin heille optimoituja tilaratkaisuja. Palvelut kattavat projektin johtamisen; runko- ja kuorirakenteiden suunnittelun sekä valmistuksen ja asennuksen. Ruukki Building Systems on yksi neljästä Ruukki Constructionin liiketoimintayksiköstä.

Ruukki Construction palvelee rakennusalan asiakkaita. Toimitamme asiakkaittemme liiketoimintaa edistäviä tuotteita ja palveluja aina suunnittelusta asennukseen. Yritysasiakkaisiimme kuuluvat muun muassa rakennuttajat ja rakennusyritykset. Henkilöasiakkaita palvelemme katon rakentamisessa, katteiden ja tarvikkeiden valmistuksesta asennuspalveluun. Vesikatoissa tuotemerkkeinämme ovat Ruukki ja Plannja. Vähittäiskauppojen lisäksi palvelemme katonrakentajia Ruukki Express- ja Plannja-myymälöissä, yhdeksässä maassa. Ruukki Construction työllistää noin 2 500 työntekijää ja tuotantoa meillä on 15 tehtaassa. Vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2016 oli 5,305 mrd SEK . Ruukki Construction on SSAB:n tytäryhtiö. SSAB on pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö, jolla on toimintaa yli 50 maassa. Yhtiö on noteerattu NASDAQ OMX Tukholmassa ja Helsingissä. www.ruukki.fi