Palvelut

Nostamme organisaatioiden suorituskykyä. Sparraamme johtamista, johtajuutta ja yhteistyöprosesseja. Vahvistamme aikaansaavaa toimintakulttuuria.

Tulevaisuuden liiketoiminta

Onnistuminen lähtee oivaltavasta strategiasta ja sen timanttisesta toteuttamisesta. Sparraamme asiakkaamme löytämään uusia tapoja menestyä sekä viemään uudistukset arjen toimintaan. LUE LISÄÄ

Johtamiskulttuuri ja johtamisteot

Uudistuminen edellyttää ajattelun ja toimintatapojen muutosta. Rakennamme asiakkaidemme kanssa organisaatioon muutoskykyä sekä johtamis- ja toimintakulttuuria tukemaan liiketoimintaa. LUE LISÄÄ

 

Aikaansaavat yksilöt

Menestymisen tekevät osaavat ja motivoituneet ihmiset. Tuemme tiimejä ja yksilöitä yltämään parhaimpaansa ja onnistumaan yhdessä. Vauhditamme uuden omaksumista työelämän ja tarpeiden muuttuessa.LUE LISÄÄ

Tulevaisuuden liiketoiminta

Onnistuminen lähtee oivaltavasta strategiasta ja sen timanttisesta toteuttamisesta. Sparraamme asiakkaamme löytämään uusia tapoja menestyä sekä viemään uudistukset arjen toimintaan. Autamme uudistamaan johtamis- ja toimintarakenteita sekä sparraamme johtoryhmiä luotsaamaan joukkojaan menestyksekkäästi.

Ketterä strategiatyö

Muuttuvassa toimintaympäristössä menestyminen edellyttää johdolta jatkuvaa hereillä oloa, mahdollisuuksien tunnistamista ja niihin tarttumista. Ideointia ja kokeiluja yhdistävät sprintit ovat korvanneet pitkät ja raskaat suunnitteluprosessit. Sparraamme johdon strategista ajattelua osana yrityksen jatkuvaa johtamistyötä ja fasilitoimme eri sidosryhmien kanssa käytävää vuoropuhelua strategiasta

Uudistava johtaminen ja johtoryhmä

Organisaation menestyksekäs luotsaaminen tulevaisuuteen on johdon saumatonta tiimityötä. Johdon yhteistyön ja työskentelytapojen kehittäminen on ajankohtaista etenkin johtotiimin kokoonpanon tai vastuiden vaihtuessa, strategian uudistuessa tai organisaation muissa muutostilanteissa. Olemme kokeneita johdon sparraajia: uskallamme haastaa ja vaadimme paljon – niin itseltämme kuin asiakkailtamme.

Johtamisen mallit ja toimintarakenne

Organisaation rakenteet ja prosessit vauhdittavat parhaimmillaan uudistumista, mutta ovat pahimmillaan kapula strategian toteuttamisen rattaissa. Autamme asiakkaitamme luomaan tai uudelleen muotoilemaan tavoitteiden toteuttamista parhaiten tukevat päätöksenteon ja johtamisen rakenteet sekä sparraamme niiden käytäntöön viemisessä.

Strategian toiminnallistaminen

Strategian onnistunut toimeenpano vaatii useimmiten niin toiminnan kehitysprojekteja, osaamisen uudistamista kuin muutosta arjen työssä läpi organisaation. Autamme asiakkaita konkretisoimaan strategiset aikeet ymmärrettäviksi toiminnan ohjenuoriksi. Sparraamme strategisten muutoshankkeiden tunnistamisessa ja organisoimisessa. Tarvittaessa olemme kumppanina myös projektien toteuttamisessa.

Johtamiskulttuuri ja -teot

Uudistuminen edellyttää ajattelun ja toimintatapojen muutosta. Rakennamme asiakkaidemme kanssa organisaatioon muutoskykyä sekä johtamis- ja toimintakulttuuria tukemaan liiketoimintaa. Uskomme, että kulttuuri muuttuu tekojen kautta. Mittaamme työmme vaikuttavuuden asiakkaan arjessa näkyvillä muutoksilla.

Aikaansaava johtamiskulttuuri

Organisaation muuttuvat tilanteet ja tavoitteet edellyttävät usein muutosta myös johdon asenteissa ja toimintatavoissa. Uudistumisen aikaansaamisessa johdolla ja esimiehillä on keskeinen rooli suunnan ja esimerkin näyttämisessä. Autamme asiakkaitamme johtamaan organisaatiota tulevaisuuden rakentamista tukevalla otteella ja vaikuttavilla johtamisteoilla.

Vahva toimintakulttuuri

Organisaatiokulttuuri saa strategian toteutumaan – tai jäämään toteutumatta. Parhaimmillaan kulttuuri toimii todellisena kilpailuetuna ja energiana, joka ylläpitää reipasta menoa ja saa aikaan tuloksellista toimintaa. Energian hiipuessa meno ja tuloksentekokin hidastuvat, joskus jopa lakkaavat kokonaan. Organisaatiokulttuurin johtaminen on asiakas- ja henkilöstökokemusten johtamista ja muotoilua sekä yhteisöllisyyden vahvistamista esim. integraatiotilanteissa. Olemme asiakkaidemme tukena, kun on tarve kehittää toimintakulttuuria tukemaan paremmin tulevaisuuden tahtotilaa.

Aikaansaavat yksilöt

Menestymisen tekevät osaavat ja motivoituneet ihmiset. Tuemme tiimejä ja yksilöitä yltämään parhaimpaansa ja onnistumaan yhdessä. Vauhditamme uuden omaksumista työelämän ja tarpeiden muuttuessa.

Johtajuustaidot

Johtajuustaidot ovat työroolista riippumatta kovaa valuuttaa tämän päivän työmarkkinoilla. Esimiesten lisäksi entistä useampi asiantuntija tarvitsee vahvaa osaamista johtaa niin itseään, asioita kuin ihmisiä yhteisten tavoitteiden suuntaan. Olemme valmentavan johtamisen ammattilaisia ja coachaamme niin yksilöitä kuin ryhmiä kasvamaan ja kehittymään johtajina. Erityisen keskeistä tämä on, kun yksilön ammatti-identiteetti muuttuu esim. asiantuntijasta esimieheksi tai esimiehestä asiantuntijaksi.

Tulevaisuuden osaajat ja osaaminen

Menestyvä yritys satsaa kyvykkäisiin ihmisiin, joista se haluaa pitää kiinni myös tulevaisuudessa. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan ja valmentamaan tulevaisuuden osaajia kasvamaan haasteellisiin johto- ja asiantuntijatehtäviin sekä hyödyntämään osaamisensa entistä paremmin yrityksen menestymiseksi.