Tulevaisuuden liiketoiminta

Onnistuminen lähtee oivaltavasta strategiasta ja sen timanttisesta toteuttamisesta. Sparraamme asiakkaamme löytämään uusia tapoja menestyä sekä viemään uudistukset arjen toimintaan. Autamme uudistamaan johtamis- ja toimintarakenteita sekä sparraamme johtoryhmiä luotsaamaan joukkojaan menestyksekkäästi.

Ketterä strategiatyö

Muuttuvassa toimintaympäristössä menestyminen edellyttää johdolta jatkuvaa hereillä oloa, mahdollisuuksien tunnistamista ja niihin tarttumista. Ideointia ja kokeiluja yhdistävät sprintit ovat korvanneet pitkät ja raskaat suunnitteluprosessit. Sparraamme johdon strategista ajattelua osana yrityksen jatkuvaa johtamistyötä ja fasilitoimme eri sidosryhmien kanssa käytävää vuoropuhelua strategiasta

Uudistava johtaminen ja johtoryhmä

Organisaation menestyksekäs luotsaaminen tulevaisuuteen on johdon saumatonta tiimityötä. Johdon yhteistyön ja työskentelytapojen kehittäminen on ajankohtaista etenkin johtotiimin kokoonpanon tai vastuiden vaihtuessa, strategian uudistuessa tai organisaation muissa muutostilanteissa. Olemme kokeneita johdon sparraajia: uskallamme haastaa ja vaadimme paljon – niin itseltämme kuin asiakkailtamme.

Johtamisen mallit ja toimintarakenne

Organisaation rakenteet ja prosessit vauhdittavat parhaimmillaan uudistumista, mutta ovat pahimmillaan kapula strategian toteuttamisen rattaissa. Autamme asiakkaitamme luomaan tai uudelleen muotoilemaan tavoitteiden toteuttamista parhaiten tukevat päätöksenteon ja johtamisen rakenteet sekä sparraamme niiden käytäntöön viemisessä.

Strategian toiminnallistaminen

Strategian onnistunut toimeenpano vaatii useimmiten niin toiminnan kehitysprojekteja, osaamisen uudistamista kuin muutosta arjen työssä läpi organisaation. Autamme asiakkaita konkretisoimaan strategiset aikeet ymmärrettäviksi toiminnan ohjenuoriksi. Sparraamme strategisten muutoshankkeiden tunnistamisessa ja organisoimisessa. Tarvittaessa olemme kumppanina myös projektien toteuttamisessa.