Tahto kuunnella. Uskallus haastaa. Taito johtaa.

Pregolaisten tekemistä ohjaa into, arkijärki ja kyltymätön halu nähdä tuloksia.

Pregoa kuvaa parhaiten mielestäni sanat: liiketoimintalähtöinen, asiakkaan tarpeisiin ammattitaidolla mukautuva, sopivasti haastava, vahva osaaminen, monipuolinen – Sanna Hokkanen Musti ja Mirri

Mutkaton

Kanssamme on helppo tehdä yhteistyötä ja vastaamme joustavasti muuttuviin tarpeisiin. Huolehdimme toimivana tiiminä kehittämisprosessien etenemisestä. Käymme luontevasti keskusteluja eri organisaatiotasoilla..

Herättelevä

Herättelemme yksilöt tutkimaan työtä, toimintatapoja ja pinnan alla olevia uskomuksia. Uskallamme haastaa ajattelemaan, näkemään ja tekemään asioita toisin. Konkretisoimme kehittämistavoitteet näkyviksi ja mitattaviksi toimenpiteiksi.

Vaikuttava

Vastaamme tulevaisuuden liiketoiminnan tarpeisiin ja kehitämme jatkuvasti uusia tapoja oppia, omaksua ja tehdä tuloksekasta työtä. Keskeisenä onnistumisen mittarina pidämme asiakkaiden ja sidosryhmien saamaa lisäarvoa yhteistyöstämme.

Emme tarjoa valmiiksi paketoituja palveluita, vaan suunnittelemme kehityspolun ja valmennukset aina organisaation tilanteen ja tarpeiden mukaan. Haluamme varmistaa, että yhteistyömme aikaansaannokset siirtyvät käytäntöön. Valmennusten onnistumista seurataan. Tarvittaessa askelten suuntaa muutetaan ketterästi ja joustavasti.

PREGON ARVIOINTITYÖKALUJA

Peili käyttäytymisprofiili

Peili-käyttäytymisprofiili on työkalu ihmisten erilaisuuden näkyväksi tekemiseen. Arjen kielelle rakennettu viitekehys mahdollistaa oman ja ryhmän vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittämisen turvallisesti ja käytännönläheisesti. Peili pukee yhteistyössä keskeiset elementit, luontaisen käyttäytymistyylin, luottamuksen ja kyvyn kohdata erilaisuutta, yhdessä ymmärrettävälle kielelle. Työkalu soveltuu erinomaisesti niin asiantuntijoiden, esimiesten kuin tiimien yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä ryhmässä, että yksilön kehittämispolulla. Integro Oy

 

Resilienssi

Muutoskyvykkyys eli resilienssi on mitattava ja kehitettävä taito. Resilienssi kertoo, millä taidoilla juuri sinä kohtaat muutoksen ja mitkä ovat vahvuutesi muutokseen sopeutumisessa. Muutoksesta palautumisen taidot ovat tuottavuuden ylläpitämisen ehto Resilientit ihmiset pystyvät omaksumaan suuriakin muutoksia helposti ja suoriutumaan työstään samalla tehokkaasti. Resilienssi -profiili on hyödynnettävissä sekä yksilö- ja ryhmätasolla. Resilience Factory Limited

 

360° arviointi

Pregon oma 360° arviointi on yrityksen lähtökohdista ja tarpeista räätälöitävä johtamisen kehittämisen työkalu. Se auttaa tunnistamaan arvioitavan henkilön johtamisen vahvuusalueet sekä kehittämiskohteet. Arvioinnin lähtökohtana on tyypillisesti organisaation strategia, yhteiset johtamisen periaatteet sekä hyvään esimiestyöhön liittyvät perustoimintatavat. Arvioinnin sisältö suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja arviointipohjaan rakennetaan johtamisen tahtotilaa mahdollisimman hyvin kuvaavat väittämät. Itse arviointi toteutetaan sähköisesti ja luottamuksellisesti. Raportti käydään henkilökohtaisesti tai pienryhmässä läpi arvioinnin kohteena olevan henkilön kanssa. Keskustelussa tunnistetaan raportin pohjalta keskustellen arvioitavan vahvuudet sekä kehittymistarpeet. Keskustelu päätetään kehityssuunnitelman valmisteluun. Itim International 

 

WorkPlaceBig5

WorkPlace Big 5 henkilö- ja tiimiarviointityökalu, joka perustuu persoonallisuuden Big Five malliin. Se mittaa viittä, läpi elämän melko vakaana säilyvää persoonallisuuden piirrettä ja 23 alapiirrettä. Menetelmä kertoo kattavasti mm. arvioitavan johtamiskyvyistä, tiimityöskentelytaidoista, urakäyttäytymisestä ja päätöksentekokyvyistä. Apuvälineenä hyödynnämme WorkPlace Big 5 arviointia mm. johtoryhmien kehittämisessä sekä yksilöiden coaching -prosesseissa. Workplace Nordic

 

Denison organisaatiokulttuuriarviointi

Denison organisaatiokulttuurin arviointi perustuu laajaan tutkimukseen siitä, millainen organisaation kulttuuri ennustaa ja mahdollistaa yrityksen positiivisen liiketoimintamenestyksen. Tulokset antavat yritykselle vertailukelpoisen tilannekuvan yrityksen tai sen osan kulttuurista, sen vahvuuksista ja kehityskohdista suhteessa olemassa oleviin tavoitteisiin ja strategiaan. Menetelmänä Denison mahdollistaa yrityksen alitajuisten ja kollektiivisten ajattelutapojen, uskomusten ja asenteiden tuomisen yhteiseen keskusteluun koko organisaation tasolla, samalla tehden näkyväksi mahdolliset alakulttuurit. Arviointi on johdon keskeinen päätöksentekoa tukeva työkalu uusiutumis- ja muutostilanteissa, suunnan vaihtuessa, toimintakulttuurin kehittämisessä sekä yritysostoissa ja fuusioissa. Arviointi on skaalautuva aina tiimitasosta koko organisaatioon. Denison Consulting 

 

Denison 360° arviointi

Denison 360°arviointi mittaa johtajan ihmis- ja asiajohtamisen kykyä suhteessa 12 korkean suorituskyvyn organisaatiokulttuurin (DOCS, Denison Organizational Culture Survey) osa-alueeseen. Arviointi on yksittäisten johtajien ja esimiesten, sekä näistä koostuvien tiimien kehittymisen tuki, joka antaa samalla vertailukelpoisen kuvan omista vahvuuksista ja kehittymisenkohdista suhteessa menestyvän organisaatiokulttuurin rakentamiseen ja johtamiseen.

PREGON HISTORIA

Prego syntyi vuonna 2006, jolloin Suomi voitti Euroviisut ensimmäistä kertaa. Pregon syntyy ei kuitenkaan vaikuttanut Lordin Hard Rock Halleluja, vaan asiakkailla oleva tarve löytää johtajuuden ja työyhteisöjen kehittämiselle entistä toimivampia ja tuloksellisempia tapoja.